กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบในการบริหาร
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
 
อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น