องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 


นายชลอ จิ๋วแหยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 
 


นางสาวฉิษร์ติธร คำโย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัจนาพร เชียงแขก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาววิดวงดอน ก๋าวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางเกศรินทร์ ฟูกัน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายนพดล ปัญญาสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน


นางสาวจารุวรรณ บูลย์ประมุข
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุนีย์ ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ