กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 


นายชลอ จิ๋วแหยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 
 


นางสาวฉิษร์ติธร คำโย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัจนาพร เชียงแขก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางเกศรินทร์ ฟูกัน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวจารุวรรณ บูลย์ประมุข
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุนีย์ ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิดวงดอน ก๋าวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายจิตราวุธ ธิวงษ์
คนสวน