องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

คู่มือประชาชน
 
       
ทะเบียนผู้สูงอายุ


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การแจ้งหยุดใช้น้ำประปาชั่วคราว


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)


นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)


นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)


นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)


นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)


นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)


นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)


นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)


นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)


นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10