องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


           
ถนน

จำนวนถนนลูกรัง 3 สาย ประมาณการความยาว 4.5 กิโลเมตร ได้แก่
 
สายสันป่าไร่ - ห้วยบง ระยะทาง 1,000 เมตร
 
สายสันป่าไร่ - จบปิ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร
 
สายป่าไร่เหนือ - แม่จะเรา(หมู่ที่ 3) ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร
 

จำนวนถนนลาดยาง 2 สาย ประมาณการความยาว 4.4 กิโลเมตร ได้แก่
 
สายตีนธาตุ – ห้วยโป่ง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
 
สายห้วยสลุง – บ้านแพะ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

จำนวนที่เชื่อมต่อกับ อปท.อื่น 4 สาย ประมาณการความยาว 30.1 กิโลเมตร ได้แก่
 
ถนน รพช.สายป่าไร่เหนือ - บ้านโกกโก ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
 
ถนน รพช.สายบ้านทุ่งมะขามป้อม - แม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร
 
ถนน รพช.สายต้นผึ้ง - ตีนธาตุ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
 
ถนนบ้านตีนธาตุ - ดอยเป็ก ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ถนน รพช. สายบ้านทุ่งมะขามป้อม - แม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ
  และถนน รพช.สายต้นผึ้ง - ตีนธาตุเป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สะพาน

จำนวนสะพาน 12 แห่ง ได้แก่
 
บ้านขุนห้วยนกแล จำนวน 2 แห่ง
 
บ้านตีนธาตุ จำนวน 6 แห่ง
 
บ้านป่าไร่เหนือ จำนวน 2 แห่ง
 
บ้านทุ่งมะขามป้อม จำนวน