กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 


 
นายศรัณย์ ต้าวเต็บ
ประธานสภา อบต.พระธาตุ
 


 
นายบุญจันทร์ วิเชียรรังสี
รองประธานสภาอบต.พระธาตุ


 
นายชลอ จิ๋วแหยม
เลขานุการสภา