หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวด 5 การถูกชี้มูลความผิด
5.1 การถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) หนังสือแจ้งการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. , ป.ป.ท. , สตง. , ผวจ. , นอภ. , สถ. เป็นต้น
  2) การถูกชี้มูลความผิดจาก สตง. นับเฉพาะการถูกชี้มูลจากผลการตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตาม มาตรา 46 พ.ร.บ.สตง. พ.ศ. 2542 ไม่รวมการถูกทักท้วงกรณีข้อบกพร่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตาม มาตรา 44 พ.ร.บ. สตง. พ.ศ. 2542
  3) นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
<< หน้าแรก...     44      45      46      47     (48)