องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
การรับโอนพนักงานท้ัองถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างสายงานผู้ปฏิบัติและสายง [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
อำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 7 บ้านดอยเป็ก [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อพีวีซี แบบชนิดต่อด้ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 139 
ประกวดราคาซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านสันป่าไร่ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 147 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ประจำเดือ [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 207 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฯ [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 198 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ อบต.พระธาตุ [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 162 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน อปท.ดีเด่น ปี 62 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษาดีเด่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2562  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
 
   
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.แม่ระมาด ประขาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถติดต่อขอชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา โครงการอาหารปลอดภัย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ประกาศเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กุ ติดตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวา [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตากออก รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่สลิด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กุ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้(Green Day) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน ทุกวันพ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังจันทร์ สำรวจและตรวจเยี่ยม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทาง [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (28 มิ.ย. 2563)    อ่าน 2830  ตอบ 3  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 พ.ค. 2563)    อ่าน 307  ตอบ 10  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 475  ตอบ 0  
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/2 [ 21 ก.ค. 2563 ]อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว [ 10 ก.ค. 2563 ]อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง พร้อมห้องส้ [ 10 ก.ค. 2563 ]อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง สำหรับโรงเร [ 10 ก.ค. 2563 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 092-571-7451
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10