องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
โทรสารในราชการจังหวัดตาก [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 163 
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
โทรสารในราชการจังหวัดตาก [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีแพร่ระ [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าไร [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งมะขา [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยสลุง [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อพีวีซี แบบชนิดต่อด้ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 132 
ประกวดราคาซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านสันป่าไร่ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 143 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ประจำเดือ [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 202 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฯ [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 195 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ อบต.พระธาตุ [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 159 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 264 
 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง \"พี่สอนน้องเล่าเรื่อง : มัคคุเทศก์ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเป็นนักสื่อความหมายชุมชนแก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ฟรี) [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2 ฉบับ (การประเมิน/การขอกลับเข้ารับราชการ) [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
 
   
 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้องฟ้า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 25-2 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า เทศบาลตำบลวังเจ้าจัดพิธีมอบถุงยังชีพร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ณ อาคารเอนกประสงค์ชุ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น *ประกาศ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการรับ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า เทศศบาลตำบลวังเจ้า จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดเชื่อ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้าร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า ร่วมกันตรวจตลาดและร้านค้า [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสนั [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า เทศบาลตำบลวังเจ้า ร่วมกับตลาดสดวังเจ้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณตลาดสด [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.พระธาตุผาแดง ขอเชิญชวนประเมินการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินค [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 พ.ค. 2563)    อ่าน 297  ตอบ 10  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 406  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 209  ตอบ 0  
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขุนห้วยนกแล หมู่ที่ ๑ ขนา [ 25 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านห้วยกระทิง ขนาดผิวจราจร [ 18 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขุนห้วยนกแล หมู่ที่ ๑ ขนา [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขุนห้วยนกแล หมู่ที่ ๑ ขนา [ 12 พ.ค. 2563 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 092-571-7451
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10