องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุแจ้งข่าวประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาป่าเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 61 วัน [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
พิธีเปิดท่าน้ำแม่ตะลอ [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช่สารเคมีในภาคการเกษตรกรรม [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 98 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อพีวีซี แบบชนิดต่อด้ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 116 
ประกวดราคาซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านสันป่าไร่ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 131 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ประจำเดือ [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 181 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฯ [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 184 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ อบต.พระธาตุ [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 146 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 248 
 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัวต์ และการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
 
   
 
อบต.น้ำรึม โครงการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการฝึกอบรมไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ขะเนจื้อ วันที่ 2 เมษายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต.ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการอ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤฎีกา มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกรณีผู้พ้นโทษเข้าทำงานมีผล [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.อุ้มผาง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเปฌนแอลฟัสตกคอนกรีต [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลต [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ ขอเชิญร่วมประชุมสภา [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ ประกาศสภาเทศบาลตำบลพบพระ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ปีการศึกษา 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ต [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 286  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 194  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 285  ตอบ 0  
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิ [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนทึบ,ตู้บานเลื่อนกระจก)สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะ [ 24 มี.ค. 2563 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 092-571-7451
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10