องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ นำน้ำดื่มจำนวน ๒๒๒ ขวด บริจาคให้โรงพยาบาลแม่ระมาด [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Nor [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ต [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 84 
บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระธาตุ อำ [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 172 
บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มให้ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 161 
บำรุงรักษาทางบก [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 75 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 154 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 173 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 175 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 223 
 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ส่งมอบถุงขยะสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 191 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
 
   
 
ทต.แม่ต้าน ความคืบหน้าการจัดเตรียมศูนย์ CI [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จัน เรื่อง การแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 79 รายการ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง คำสั่งผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าร [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน้ำรึม [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ โครงการ Mobile พานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน ประชุมหัวหน้าส่วนในหน่วยงาน [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จัน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ ข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ต้าน รองนายกเทศมนตรีมอบถุงยังชีพ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ Mobile พาณิชย์ ..ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรา [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์โครงการรถMobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ต้าน จัดเตรียมศูนย์ CI-ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว (Community Isolation) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ต้าน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (25 ก.ค. 2564)    อ่าน 5371  ตอบ 323  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มิ.ย. 2564)    อ่าน 893  ตอบ 0  
สอบถามบุคคลในพื้นที่ (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 25  ตอบ 0  
 
 


จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ 41 [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับเด็กนักเรียนร [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อทำราวกันตกบริเวณกล่องกระชุหิน(Gabion) หน้าโบสถ์คริ [ 23 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 092-571-7451
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10