องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 


วันที่ 12 สิงหาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ 12 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 54 


วันที่ 5 สิงหาคม 2565โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิ [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 47 


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโ [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 69 


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 46 


ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลพระธาตุ [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 79 


ตรวจสอบกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลพระธาตุ [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 166 


องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 101 


เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 85 


ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด บ้านห้วยป่าต้าง หมู่ที่1 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม [ 31 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 138 


ท่านนายกจเร วารีวิชัยพร้อมคณะร่ามงานจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 120 


องค์การบริการส่วนตำบลพระธาตุจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ถ้ำซามูไร) [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 199 


อบต.พระธาตุดำเนินการมอบถุงยังชีพสนับสนุนโดยสามาคมประชาคมคนพิการตาบอดไทยให้แก่คนพ [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 179 


อบต.พระธาตุให้การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 293 


ประเมินการขออนุญาตจัดงานตามประเพณีนิยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 498 


ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านตำบลพระธาตุ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 495 


รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินตำบลพระธาตุ [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 723 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเ [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รั [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 115 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 102 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 124 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 141 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 183 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 208 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 196 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 195 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 174 
 
ด่วนที่่สุด การตังงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 87 
สำรวจรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 -19 ปี [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
 
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3188  [ 6 ต.ค. 2565 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3187  [ 6 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3181  [ 6 ต.ค. 2565 ]
หารือการอุทิศที่ดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3162  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีศรีชัยโชคมิ่งเมืองมา
 
 
 
 
   
 
อบต.วังหิน อบต.วังหิน จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรมและเทคโนโลยีสนเทศ [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่กลอง [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม พาณิชย์..ลดราคา!Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จั [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่สลิด วันที่ 7 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด โดย นายสนม ยาดิบ นายกองค์การบร [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชก [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ช่องแคบ มอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.โมโกร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร การ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.รวมไทยพัฒนา ลดธงครึ่งเสาและยืนไว้อาลัย ให้กับผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์กราดยิง จ.หนองบัวลําภู [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยฯ ประจำเดือน ตุลาค [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการนำรถไถปรับปรุงและซ่อมแซมดินสไลด์ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ สำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารที่อยู่ในพื้นผังเมือง รวมเมืองตาก [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
ล้างท่อหาดใหญ่ 0984637842 (24 ส.ค. 2565)    อ่าน 29  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 89  ตอบ 0  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (28 พ.ค. 2565)    อ่าน 10342  ตอบ 594  
 
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนื [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยกระทิง ขนาดผิวจราจรกว้าง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
E-Service
 
ขอน้ำอุปโภค-บริโภค ขอกำลัง อปพร.
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอรับบริการถังขยะ
ขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอใช้บริการสถานที่/ห้องประชุม/
สนามกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-585-157
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10