องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ) [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 74 
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและส [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ด [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมา [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมา [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 171 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 189 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 196 
 
แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2562 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2564 เมื่่อวันที่ 22 กันยายน 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 194 
ด่วนที่สุด แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 9/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 147 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 66 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
 

กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร

ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
 
   
 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.นาโบสถ์ สำรวจพื้นที่ ต้นไม้ล้มทับบ้านที่พักอาศัย [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ งานบริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ต้าน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ งานบริการประชาชน เรื่องตัดต้นไม้กิ่งไม้ล้มทับถนน [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ งานบริการประชาชน เรื่องตัดต้นไม้กิ่งไม้ล้มทับถนน [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พบพระ เกษียณอายุราชการ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด พร้อมทั้งฝ่ายปกครอง และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา คำสั่งจังหวัดตากที่ 2515/2564 เรื่อง มาตราการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่กาษา คำสั่งจังหวัดตากที่ 2451/2564 เรื่อง มาตราการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสายลวดได้จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อ [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ พ่นยาฆ่าเชื้อ (ไวรัส) [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้ทำการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวดร่วมออกหน่วยช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโ [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (23 ก.ย. 2564)    อ่าน 6008  ตอบ 445  
อบต.พระธาตุ ประกาศรับสมัครงานทางช่องทางไหนครับ (2 ก.ย. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มิ.ย. 2564)    อ่าน 932  ตอบ 0  
 
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุ ถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ [ 13 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หมู่ท [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อพัดลม จำนวน 35 ตัว สำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ณ ศูนย์พักคอยหรือศู [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isol [ 10 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 092-571-7451
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10