องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่่สุด การตังงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 87 
สำรวจรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 -19 ปี [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครองโณงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 157 
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เหลือจ่าย [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
การจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
หารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 698
   
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10