องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 


 
ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 6 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ มีพื้นที่ 122.10 ตารางกิโลเมตรหรือจำนวน 76,312.5 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ขะเนจื้อ ต.แม่ระมาดและต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
(อ้างอิงจาก : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตในท้องที่อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2538)
 
 
 


 
สภาพพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับที่ลุ่ม อบต.พระธาตุมีระยะทางห่างจาก ตัวจังหวัดตากประมาณ120 กิโลเมตรและและห่างจากอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 10 กิโลเมตร
 


   
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบ ฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้งในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่สถานีตรวจวัด อากาศอำเภอแม่สอด มีค่าเท่ากับ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ในเดือนธันวาคม มีค่า 21.7 องศาเซลเซียสธันวาคม มีค่า 21.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายน มีค่า 36.3 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,395.3 มิลลิกรัม โดยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุด
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะค่อยๆ ทวีความร้อนขึ้น ตามลำดับโดยจะมีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายนของทุกปี เฉลี่ยประมาณ 39 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึง กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกที่สุด ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดเฉลี่ย 180 มิลลิเมตร/เดือน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาว ช่วงเดือนธันวาคม และมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส
 


   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือข้าวโพด ,ข้าว,ถั่วเขียว,ไม้ผล
 
 


 
จำนวนประชากรทั้งหมด   5,996   คน  แยกเป็น

ชาย       3,036       คน คิดเป็นร้อยละ     50.63

หญิง      2,960       คน คิดเป็นร้อยละ     49.37
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,049     ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 49.11     คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านห้วยนกแลเหนือ 360 347 707 262  
2   บ้านตีนธาตุ 326 333 659 205
  3   บ้านป่าไร่เหนือ 641 680 1,321 430  
4   บ้านทุ่งมะขามป้อม 434 401 835 366
  5   บ้านสันป่าไร่ 415 393 808 317  
6   บ้านห้วยกระทิง(พระกอยวา) 351 333 684 198
  7   บ้านดอยเป็ก 299 288 587 171  
8   บ้านห้วยสลุง 210 185 395 100
    รวม 3,036 2,960 5,996 2,049
อ้างอิงจากสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ระมาด เดือน กันยายน 2559
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10