กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 


 
นายเฉลิมเกียรติ บูลย์ประมุข
นายก อบต.พระธาตุ
 


 
นายพงศ์เทพ พิละอ้าย
รองนายก อบต.พระธาตุ


 
นายจเร วารีวิชัย
รองนายก อบต.พระธาตุ
 


 
นางวัฒนา ใจมล
เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ