หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายละเอียดผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
การจัดทำแผนการจัดทำพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการจัดเก็บบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานโครงการอาหารกลางวัน [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ รร.บ้านห้วยกระทิง [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
งบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)